Regulamin i Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

Administrator danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska z siedzibą w Bydgoszczy (85-087) przy ul. Gajowej 73/1

Przetwarzanie danych

 • Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty: telefonicznie pod numerem telefonu 728573513, mailowo pod adresem kontakt@polisensoryka.bydgoszcz.pl, kinga@psycholog-pedagog.pl, za pomocą kalendarza online na stronie www.polisensoryka.bydgoszcz.pl oraz za pomocą messenger gabinetu na portalu facebook www.facebook.com/Polisensoryka.Bydgoszcz oraz www.facebook.com/PsychologPedagog. Dane obejmują imię oraz numer telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail, adres zamieszkania oraz podstawowe informacje dotyczące wskazań do wizyty.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i terapii indywidualne oraz grupowej a także ewentualnego stworzenia raportu, opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z konsultacją, poradnictwem bądź terapią.
 • Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem rachunków/faktur.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i terapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.


Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług Gabinetu Psychologiczno-Pedagogicznego. W innym przypadku dane są przechowywane przez okres 4 lat.


Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa
(dotyczy terapii psychologicznej).

Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli życie pacjentki/ pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

Prawa właściciela danych osobowych

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – proszę o kontakt z Gabinetem Psychologiczno-Pedagogicznym Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska z siedzibą w Bydgoszczy (85-087) przy ul. Gajowej 73/1 – pisemnie: pismo doręczone osobiście bądź pocztą tradycyjną.

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanym na klucz kontenerze biurowym. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.

REGULAMIN SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA „KRAINA ZMYSŁÓW”
z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66 w Bydgoszczy

 1. Sala Doświadczania Świata jest miejscem specjalistycznej terapii oferowanej przez Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska, realizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach terapii dzieci i młodzieży.
 2. Z uwagi na COVID-19 w sali obowiązuje zasłanianie ust i nosa (z obowiązku zwolnione są dzieci do lat 5 oraz osoby o przeciwskazaniach medycznych).
 3. Na zajęcia rodzic z dzieckiem przybywa nie wcześniej niż na 5 min. przed planowanym spotkaniem, jak również odbiera dziecko punktualnie.
 4. Terapeuta ma prawo do odmówienia udzielenia konsultacji czy wsparcia terapeutycznego w przypadku niedostatecznego stanu zdrowia rodzica dziecka czy dziecka.
 5. Poczekalnia w okresie pandemii zostaje wyłączona z użytku i funkcjonuje wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Prosimy również o przyprowadzanie dziecka bez dodatkowych osób towarzyszących oprócz rodzica.
 6. W Sali Doświadczania Świata poruszamy się na skarpetach, prosimy o rozebranie obuwia przez dziecko w przedsionku sali, zaraz po wejściu.
 7. Dzieci, które nie przeszły całkowicie treningu czystości na czas przebywania w sali pozostają zabezpieczone pampersem przez rodzica.
 8. Zakres oraz dobór odpowiednich zajęć terapeuta ustala z rodzicem/opiekunem dziecka.
 9. Wizyty terapeutyczne odbywają się na zlecenie rodzica/opiekuna dziecka.
 10. Rodzic dziecka ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników terapii dziecka
 11. Terapeuta zapewnia również dziecku prawo do poufności. Nie ma obowiązku informowania rodzica/opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko, chyba, że informacja, którą uzyskał jest istotna dla dalszego procesu terapeutycznego, bądź zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka.
 12. Klient bądź rodzic/opiekun dziecka ma prawo do uzyskania opinii lub/i zaświadczenia dotyczącego prowadzonego procesu terapii.
 13. Psycholog nie udostępnia klientowi ani rodzicowi/opiekunowi dziecka wyników surowych danych obserwacyjnych, jak również wytworów w tym notatek terapeutycznych (jeśli takowe istnieją – psycholog nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji), które nie zostały poddane procesowi interpretacji (zapis o ochronie metod i technik pracy psychologa oraz tajemnicy zawodowej regulowane przed kodeks etyczno-zawodowy psychologa pkt 11.2).
 14. Klient/rodzic/opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które są niezbędne do udzielenia adekwatnej pomocy.
 15. Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o  przebiegu terapii. W przypadku dzieci – po zakończonych zajęciach terapeutycznych rodzic/opiekun ma prawo do ich 5-minutowego omówienia. Jeśli jest możliwe wydłużenie czasu za zgodą i dostępnością terapeuty klient jest zobowiązany opłacić każdą nowo rozpoczętą godzinę konsultacji. Omówienia telefoniczne po spotkaniu prowadzi się w toku wyjątkowym za zgodą i dostępnością terapeuty. Czas trwania omówienia telefonicznego nie przekracza 10 min.
 16. Czas trwania terapii jest zależny od jego typu i wynosi od 30 do 45 min. (klient/rodzic/opiekun zawsze jest informowany o przewidywanym czasie trwania).
 17. W czasie zajęć dziecko pozostaje samodzielnie z terapeutą. Wyjątkiem są znaczące trudności emocjonalne dziecka bądź wiek – niedostateczny na samodzielne odbycie zajęć – w takich sytuacjach terapeuta prosi rodzica o pozostanie wspólne z nim. Należy pamiętać, iż Sala Doświadczania Świata jest miejscem terapeutycznym, zorientowanym wokół kluczowych zasad.
 18. Terapeuta może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.
 19. Rejestracja wizyt jest możliwa drogą online oraz telefoniczną.
 20. Klient ma obowiązek poinformowania o odwołaniu wizyty jak najszybciej jest to możliwe, najlepiej najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty i niestawienie się na niej skutkuje koniecznością opłaty 100% ustalonej ceny. Również terapeuta zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu.
 21. Jeżeli nastąpi spóźnienie z winy terapeuty, spotkanie jest przedłużane o czas spóźnienia w tym samym dniu terapii lub przy następnej wizycie; jeśli nie ma takiej możliwości cena usługi jest proporcjonalnie zmniejszona do czasu spóźnienia. Jeśli spóźnienie nastąpi z winy klienta, jeśli jest taka możliwość będzie przedłużone, jeśli nie ma takiej możliwości zakończy się w przewidzianym czasie i klient zobowiązany jest zapłacić za wizytę normalną kwotę.
 22. Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać gotówką, po zakończeniu wizyty.
 23. Rodzic/opiekun dziecka odpowiada za ewentualne umyślne uszkodzenia mienia na poziomie pomieszczenia terapeutycznego. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić terapeucie.
 24. Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji na stronie internetowej.
 25. Terapeuta może zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy terapeuta nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem/rodzicem.